75 LİLER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 

75 LİLER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
(24 OCAK 2019 Ankara Valiliğince Onaylı)

MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
Derneğin adı: 75 LİLER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Derneğin genel merkezi: Atatürk Bulvarı Kızılay Mah.Ihlamur Cad.Tuğaç İş Hanı No:6/43
                                                                                                      Kızılay- Çankaya / ANKARA

Derneğin şubesi açılmayacaktır.
TELEFON:  GSM : 0533 3463180, Büro : 0312 2310075

MADDE 2: DERNEĞİN AMAÇLARI:
    Dernek üyesinin ve yakınlarının;
     a. Sağlık, sosyal ve ekonomik dayanışmasını sağlamak,
    b. Kültürel gelişmelerini ilerletmek, eğitim ve öğretim noksanlarını tamamlamak, müzik ve benzeri güzel sanatlar konusunda eğitilmelerini sağlamak için kurslar ve seminerler düzenlemek,
     c. Gerek izleyici olarak ve gerekse sporcu olarak katılacakları sportif etkinlikleri organize etmek,
     d. Dernekçe yapılacak düzenlemelerle konuk edilebilmelerinin ve zamanlarını olumlu etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamak,
   e.Yeni örgütlenmelere öncülük ederek, kooperatifleşme yoluyla konut edinmelerini ve tüketim maddelerini uygun koşullarda almalarını sağlamak,
     f. Derneğimiz amaçlarına uygun hareket eden diğer kurum, kuruluş ve derneklerle iş birliği yapmak,
    g. Yurt çapında birbirleriyle irtibat kurmalarını ve benzeri konuları sağlamayı amaçlamak,
    h. Üyeler arasında sevgi, saygı, birlik ve beraberlik tesis ve devam ettirmek,

MADDE 3:
    Derneğin son yönetim kurulu üye listesi son sayfada belirtilmiştir.
MADDE 4:DERNEĞİN YAPACAĞI İŞLER VE FAALİYET ALANI:

    Yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek üzere dernek;
     a. Üyelerin gıda, giyim gibi zaruri ihtiyaç maddeleri ile diğer mal ve hizmet temini ile kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dernek Sandığı da kurabilir.
       b. Kurs ve seminerler düzenler.
       c. Eğlence, konser, kermes ve aile toplantıları ve geziler düzenler.
       d.Dernek üyeleri arasındaki bilgi alışverişini sağlamak maksadıyla bülten hazırlayıp yayınlar.
     e.Eğitim vakıfları veya derneğimiz amaçlarına uygun kurumlar ile iş birliği yaparak ihtiyacı olan öğrenci ve üniversite öğrencilerine eğitim öğretim bursu vermek,

ÜYELİK, DERNEĞE GİRME, ÜYELİKTEN ÇIKARILMA, ÜYELİĞİN DÜŞMESİ:

MADDE 5: DERNEK ÜYELİĞİ:
     Dernekler yasasının öngördüğü koşullara sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş, herkes derneğe üye olabilir.

MADDE 6: DERNEĞE GİRME:
     Derneğe üye olmak isteyenlerce, üye giriş bildirim formu doldurulur ve dernek yönetim kuruluna başvuruda bulunulur. Yönetim kurulu 30 gün içinde başvuruya yazılı olarak cevap vermek zorundadır. Üyelik başvurusu reddedilenlerin genel kurula itiraz hakkı vardır.

MADDE 7:ÜYELİKTEN ÇIKMA:
    Her üye ayrılmak isteğini yazılı olarak derneğe bildirmek koşuluyla dernekten ayrılabilir.

MADDE 8: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
     Üyelikten çıkarılmayı gerektiren nedenler aşağıda belirlenmiştir.
     a. Üyenin dernek amaçlarına aykırı söz ve davranışlarda bulunması,
     b. Dernek çalışmalarını her ne şekilde olursa olsun ağır biçimde aksatmakta ve engellemekte olması,
    c. Yaşayış biçimi, sosyal ve ahlaki seviyesi, dernek amaç ve ilkeleri ile bağdaşmaz kişilikte olanlar, yönetim kurulu ya da dernek üyelerinin yazılı başvurusu üzerine üyelikten çıkarma kararını yönetim kurulu uygular. Üye çıkarılma kararına genel kurul nezdinde itiraz edebilir. Genel kurul kararı kesindir.
     d. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığından hak iddia edemez.

MADDE 9: ÜYELİĞİN DÜŞMESİ:
   Aşağıdaki hallerde üyelik yönetim kurulunca düşürülür.
    a. Üyenin ölmesi,
    b. Üyenin üye olma koşullarını yasal nedenlerle yitirmiş olması,
    c. Üyelik yıllık ödentisinin yazılı bildirime karşın 30 gün içinde ödenmemiş olması.

MADDE 10:ÜYENİN HAKLARI:
    Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye genel kurulda oyunu bizzat kullanır.
MADDE 11:DERNEĞİN ORGANLARI:
    a. Genel kurul,
    b. Yönetim kurulu,
    c. Denetleme kurulu,
MADDE12:GENEL KURUL:
    Derneğin en yüksek karar, denetim ve yönetim organıdır. Üyeliği yönetim kurulunca kabul edilmiş tüm üyeler genel kurula katılır.

GÖREVLERİ:
    a. Dernek yönetim ve denetleme kurullarının seçilmesi,
    b. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
    c. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesi,
    d. Bütçenin görüşülerek aynen ya da değiştirilerek kabulü,
  e. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
    f. Derneğin feshedilmesi,
    g. Dernekler yasası ve diğer ilgili mevzuatla genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesi.

GENEL KURULUN TOPLANMASI:
      Genel kurul üç yılda bir Ocak ayında OLAĞAN toplantı yapar.
    Olağan toplantı dışında, yönetim veya denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine OLAĞAN ÜSTÜ olarak toplanır.

    Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteğine rağmen, yönetim kurulu bir ay içinde toplantıya çağrılmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin yazılı başvurusu üzerine MAHALLİ SULH HÂKİMİ duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULU toplantıya çağırmakla görevlendirir.
     Gündemde ancak olağanüstü toplantıyı gerektiren konular yer alır.

TOPLANTIYA ÇAĞRI:
      Genel kurul; yönetim kurulunun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden liste üzerinden yapılır.
     Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki süre bir haftadan az olamaz.
     Genel kurul toplantısı bir kez den fazla geri bırakılmaz.
TOPLANTI YETER SAYISI:
    Genel Kurul; genel kurula katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
TOPLANTININ YAPILIŞ ŞEKLİ:
     Dernek genel kurul toplantıları, tespit edilen gün, saat ve yerde yapılır.Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Açılış sonrası, genel kurulu yönetecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeteri kadar kâtip seçilir.Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yeni yönetim kurulana verilir.
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
   
 Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin on da birinin görüşülmesini istediği konuların gündeme eklenmesi zorunludur.

MADDE 13: YÖNETİM KURULU:
   
Genel kurulca üç yıl için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Dernek amaçlarının gerçekleşmesi, genel kurul kararlarının yerine getirilmesi ve dernek işlerinin yürütülmesi ile görevli temsil, karar ve yürütme organıdır.

GÖREV VE YETKİLERİ:
   
a. Derneği temsil etmek,
    b. Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak,
    c. Dernek genel kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
    d. Genel kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,
    e. Dernek şubelerinin açılması konusunda genel kurula öneri götürmek,
    f.  Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
    g. Tüzüğün ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
    h. Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenleri uyarmak,
     ı. Denetleme kurulunun senelik olağan raporunu üyelere bildirmek,
    i. Yönetim kurulu en az ayda bir kez, dernek ikametgâhında, önceden kararlaştırılacağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim kurulu ilk toplantısında; bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve bir üye seçer.

BAŞKAN:
      
Toplantılarda yönetim kuruluna başkanlık eder. Resmi ve özel kuruluşlar nezdinde derneği temsil eder ve imza atar.
BAŞKAN YARDIMCISI:
    
Başkanın bulunamadığı toplantılarda yönetim kuruluna başkanlık eder. Başkanın görevlendirmesi veya olmadığı zaman Resmi ve özel kuruluşlar nezdinde derneği temsil eder ve imza atar.
SEKRETER:
     
Dernek üye kayıt ve tüm yazışmalarını üslenir. Mevcut Dernek GSM telefonu vasıtasıyla üyelerle, Yönetim ve Denetleme kurulları arasında irtibatı sağlar.
SAYMAN:
      
Dernek gelir ve giderlerini ve tüm mali işlemleri koordine eder.
     Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu yedeklerinin de çağrılmasına karşın üye tam sayısı tam sayıdan aşağı düşerse, genel kurulun, yönetim kurulunca ya da denetleme kurulunca toplantıya çağrılması zorunludur.
ÜYE:
     
Toplantılarda hazır bulunur. Derneğin varsa web sayfasını düzenler, üyelerle elektronik posta ile iletişimi sağlar.

MADDE 14:DENETLEME KURULU:
   
Denetleme kurulu, genel kurulca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul yılda bir defa Aralık ayında toplanarak denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
    GÖREV VE YETKİLERİ:
   
 a. Yönetim kurulunca genel kurul kararlarına uygun olarak gelir ve giderlerin yapılıp yapılmadığını,
     b. Yönetim kurulunca alınan kararların, yönetim kurulunca uygulanıp uygulanmadığını düzenleyeceği raporla saptar, genel kurula sunar.
     c. Görev süresi üç yıldır.

MADDE 15: GİRİŞ AİDATI VE YILLIK AİDAT:
   Giriş ve yıllık aidatlar genel kurulca belirlenir.

MADDE 16:DERNEĞİN GELİRLERİ:
     
a. Üye ödentileri,
     b. Dernekçe yapılan eğlence, konser, temsil, gezi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
     c. Bağışlar – yardımlar,
     d. Dernek, sandık ve benzeri birimleri ile amacını gerçekleştirmek üzere edinilir taşınmazlardan elde ettiği gelirler.
     Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında alınır ve giderleri de belgelenir. Dip koçanlar ve belgeler saklanır.

MADDE 17:TAŞINMAZ MAL EDİNME:
   
Dernek ikametgâhı ile amaç ve çıkarları için gerekli olması koşuluyla taşınmaz mallara sahip olabilir.
   Dernek edindiği taşınmazı tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde EK- 26'da gösterilen Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Bu form, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde iki suret olarak verilir.

MADDE 18:TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR:
Dernek İşletme hesabı esasında aşağıda yazılı defterleri tutar ve yazılı esaslara uyar. Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.
    1) Karar defteri;
Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
    2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.
   3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
    5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

    6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
Dernekte tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

MADDE 19:DERNEĞİN FESHİ:
    
Derneğin feshine genel kurul karar verir. Fesih kararı verilecek genel kurula kayıtlı üyelerin 2/3 ‘ünün katılma zorunluluğu vardır. Anılan çoğunluk sağlanmadığında yeniden toplantı kararı alınır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
   Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde o bölgenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.
   Fesih sonrası derneğin mal varlığı, genel kurulca tespit edilecek herhangi bir hayır kurumuna devredilir.
   Dernekler yasasının ilgili maddeleri yerine getirilmediği zaman da dernek feshedilir.

MADDE 20:TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
   
Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilir. Görüşmelere başlanabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınır.

MADDE 21:

   Bu tüzükte belirlenmeyen konularda Dernekler yasasına ve diğer ilgili mevzuata göre hareket edilir. 

YÖNETİM KURULU:
     BAŞKAN                        BAŞKAN YARDIMCISI           SEKRETER               SAYMAN                                ÜYE
   Hikmet BAŞIBÜYÜK      Cemalettin ÖZCAN            Nurettin BAYIR     Tandoğan KOPARAL        Cahit SERT  
                                                                                                                                                                                                                          
                                                                               Bu Tüzük 21 (Yirmi bir) maddeden ibarettir