4)VEFAT EDEN EMEKLİ SUBAYIN SİLAH DEVİR VE HİBE İŞLEMİ

VEFAT EDEN EMEKLİ SUBAYIN SİLAHININ DEVİR VE HİBE İŞLEMLERİ
- Vefat eden emekli subayın şahsi silahı varsa, silahı devir alacak olan mirasçı tarafından K.K.İkmal ve Bakım Daire    Başkanlığına aşağıda belirtilen belgelerle müracaat edilerek Menşei Belgesinin düzenlenmesi talebinde bulunulur.
    
1. Menşei Belgesi talep ettiğine dair dilekçe
    2. Mirasçının Nüfus Cüzdan fotokopisi
    3. Veraset İlamı fotokopisi
    4. Noterden alınacak Feragatname fotokopisi (Silahı alacak olan varis diğer varislerden feragatname almalıdır.)
- Tanzim edilecek Menşe Belgesinin gönderilmesine müteakip, varis ikamet ettiği yerdeki Mülki Amirliğe müracaat ederek Silah Ruhsatı talebinde bulunur ve ilgili Emniyet Müdürlüğünden Silah Ruhsatını alır.
- Ölenin mirasçısı  emekli  veya müstafi subay ise silah ruhsatı için mensup olduğu kuvvetin ilgili birimine başvurmalıdır.
- Mirasçılar arzu ettikleri taktirde vefat eden emeklinin silahını silahlı kuvvetlere de hibe edebilir.
  Bunun için:
     1. Hibe isteğini belirten Dilekçe,
     2. Mirasçının Nüfus Cüzdan fotokopisi,
     3. Silah Ruhsatının aslı
     4. Veraset İlamı ile varislerin noter tasdikli Feragatnamesi,
     5. Hibe edilecek silahın, bir suç nedeniyle aranan silahlardan olmadığına dair Polis veya Jandarma kriminal   laboratuarı raporu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Not  Bu sayfadaki evrakları kopyalayıp başka bir word belgesine yapıştırıp orada yazabilirsiniz.

                                                                                                                                                                      ……../………………./201..

KARA KUVVETLERİ LOJİSTİK HİZMETLER DAİRE  BAŞKANLIĞINA
                                                                                                  ANKARA

       ……………..Tarihinde vefat eden (Eşim/Babam) emekli (Sınıfı, rütbesi, adı soyadı, askeri ve Emekli Sandığı sicil numarası, T.C.Kimlik numarası yazılacak) …………………………………………………………….’a ait tabanca/tabancalar için menşei belgesinin düzenlenerek gönderilmesini arz ederim.

                                                                                                                                                     (İMZA)     

                                                                                                                               (Müracaat eden mirasçının adı soyadı)

ADRES VE TELEFON NUMARASI:(MÜRACAAT SAHİBİNİN)

EKLER:
1. Bir Nüsha Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği
2. Dilekçe sahibinin T.C.Kimlik kartı fotokopisi
3.İki adet vesikalık fotoğrafı
4.Veraset Belgesi fotokopisi