3)VEFAT EDEN EMEKLİNİN EŞİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

1)SGK-EMEKLİ SANDIĞI-MAAŞ İŞLEMLERİ:
   a)Dilekçe Örneği,
   b)Kimlik Araştırma Belgesi,
   c)Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
   d)Ölüm Belgesi.
2)VERASET İLAMININ ALINMASI:
 *Sulh Hukuk Mahkemesine Dilekçe (Avukat yazarsa iyi olur)(Vukuatlı Nüfus Örneği İle Beraber)
3)OYAK ÜYESİ İSE YAPILACAK İŞLER:
  a)Dilekçe,
  b)Veraset İlamı Aslı veya Noter Tasdikli Sureti,
  c) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
  d)Emekli Maaş Sistemi(EMS) Üye Eşi Katılım Formu,
  e)Çocuklardan Noterden Onaylı Feragat Yazısı,
   f)Eşinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
  g)Eş’e Ait 2 Adet Vesikalık Fotoğraf, 

MAAŞ BAĞLANMA ESASLARI
*Maaş; Çalışmayan Eşe %60, Çocuklara %30(Çocuk çalışır veya evlenen kız olursa fark anneye devreder ama  Anne sadece %75 olur), oranında bağlanır,
*Maaş; Çalışmayan Eş’e %75 (Çocuklara bağlanmaz ise) direkt bağlanır,
*Maaş; Devlet Kurumunda Çalışan veya Devlet Kurumundan emekli maaşı alan Eş’e %50,
Çocuklara ise %30, Çocuklar hak sahibi değilse Eş’e yine sadece %50 oranında bağlanır.
*************************************************************************************************
Not  Bu sayfadaki evrakları kopyalayıp başka bir word belgesine yapıştırıp orada yazabilirsiniz.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Kamu Görevlileri Emekli İşlemleri Daire başkanlığına                 

             Kurumunuzun……….………………..emeklilik sicil numaralı dosyadan emekli aylığı almakta iken…./……./…….tarihinde vefat eden eşim/babam emekli (Sınıfı, rütbesi, adı soyadı, askeri ve Emekli Sandığı sicil numarası, T.C.Kimlik numarası yazılacak) …………………………………………………………….’dan dolayı tarafıma ölüm yardımı ödenerek dul/yetim aylığı bağlanmasını arz ederim

 T.C.Kimlik No:                                                                                                                                                             ……/……../20..

                                                                                                                                          Adı soyadı:

                                                                                                                                         İmza           :
EKLER:
1.       İki Nüsha Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği
2.       Kimlik Araştırma Belgesi
3.       18 yaşından büyük erkek çocuklar için öğrenci belgesi(maaş için)
4.       Çocukların maaş feragat belgesi(maaş almak istemiyorsa)
5.       Dul ve yetimlerin 4 er adet vesikalık fotoğrafı
6.       Vefat edenin Emekli Tanıtım Kimlik Kartı
7.       Ölüm belgesi
ADRES VE TELEFON NUMARASI:

 

T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığı
KİMLİK ARAŞTIRMA BELGESİ

EMEKLİ VEYA ÖLENİN

Adı  Soyadı

Emekli Sicil No.

Son Çalıştığı Kurum

Ölüm tarihi

T.C. Kimlik  No:

EŞİNİN

Adı  Soyadı

Emekli, dul ve yetim aylığı alıyorsa Kurumu, Sicil No.

Çalışıyorsa Kurumu

Ev Adresi

T.C. Kimlik  No:

ÇOCUKLARININ

Adı  Soyadı

Cinsiyeti

Doğum Tarihi

Öğr.

Olup

 olm.

Medeni Durumu

Çalışıyorsa Kurumu

Emekli, dul - yetim aylığı alıyorsa Kur. ve Sicil No.

Malül Ol.Olm.

E(     )

H(     )

Ev Adresi

T.C. Kimlik  No:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNESİNİN

Adı  Soyadı

Emekli, dul - yetim aylığı alıyorsa Kur. ve Sicil No.

Çalışıyorsa Kurumu

Ev Adresi

T.C. Kimlik  No:

BABASININ

Adı  Soyadı

Emekli, dul - yetim aylığı alıyorsa Kur. ve Sicil No.

Çalışıyorsa Kurumu

Ev Adresi

T.C. Kimlik  No:

DİKKAT: Bildirmede bulunan kişilerden aylık bağlanmış olanların emeklilikle ilgili göreve girmeleri, evlenmeleri,     öğrenci iseler öğrenciliklerinin sona ermesi halinde bu durumlarının kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Sandığa bildirmeleri zorunludur. Bildirilmemesi halinde yersiz önden aylıklar diğerlerinin aylıklarından kesilecektir.

  BEYANDA  BULUNANIN      

              Adı               :                                                                                                                             ......../........../.......  

           SOYADI        :                                                                                                                                     İMZA                

      Posta Adresi Milli Müdafaa Cd. No:24   (06643) Bakanlıklar/ANKARA   Web:  www.emekli.gov.tr 

******************************************************************************************************************

                                                                                                                                                                 ……../………………./201..

ORDU YARDIMLAŞMA  KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                                                                          ANKARA

1.Ordu Yardımlaşma Kurumu emekli maaşı sistemine/bağışa dayalı emekli geliri sistemine üye olan (Eşim/Babam) emekli (Sınıfı, rütbesi, adı soyadı, askeri sicil numarası, T.C.Kimlik numarası yazılacak) ………………………………………………… Tarihinde vefat etmiştir.

2.Kurumunuzca gerekli yardım ve ödemelerin yapılmasını arz ederim.                                       

                                                                                                                                                                      (İMZA)

                (Müracaat eden mirasçının adı soyadı)

ADRES VE TELEFON NUMARASI:(Müracaat Sahibinin)
EKLER:
1.       Veraset İlamı Aslı veya Noter tasdikli sureti
2.       Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
3.       Emekli maaş sistemi(EMS) Üye Katılım Formu
4.       Çocukların Noterden onaylı feragat yazısı(maaş almak istemiyorsa)
5.       Eşinin T.C.Kimlik fotokopisi
6.       Eş’e ait 2 Adet vesikalık fotoğraf 

*******************************************************************************************************************

FERAGATNAME

             Ordu Yardımlaşma Kurumu Emekli Maaşı Sistemi üyesi olan babam ………………………………………………………’ın vefatı nedeniyle, mirasçı sıfatıyla, tarafımıza düşen rezervin ve ölüm yardımının tamamından sisteme devam etmek isteyen annemiz …………………………………………………….. lehine feragat ettiğimizi, böylelikle Ordu Yardımlaşma Kurumu’ndan rezerv ve ölüm yardımı ile ilgili olarak hiçbir alacak ve talebimizin kalmadığını gayrikabili rücu olarak, kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

FERAGAT EDENLER:                                                              İMZA                                                    TARİH

 

 

İşbu FERAGATNAME  altındaki imzanın şahıs ve hüviyeti  ibraz ettiği, ……………………………………….. Nüfus Müdürlüğünce …………………………………… nedeni ile ………/………/……….tarih,…………………..kayıt ………………… seri ve sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre ……………….İli, ………………..İlçesi, ……………..cilt, ………… aile sıra no ve …………sıra numaralarında kayıtlı bulunan ……………….. ile …………………….. doğumlu ‘ya ait olup bizzat dairede ve huzurumuzda imzalandığını onaylarım.   ………/…………./20..          

    ****************************************************************************************************************

                                                                                                                                                                      ……../………………./201..

KARA KUVVETLERİ LOJİSTİK HİZMETLER DAİRE  BAŞKANLIĞINA

                                                                                                                                                          ANKARA

       ……………..Tarihinde vefat eden (Eşim/Babam) emekli (Sınıfı, rütbesi, adı soyadı, askeri ve Emekli Sandığı sicil numarası, T.C.Kimlik numarası yazılacak) …………………………………………………………….’a ait tabanca/tabancalar için menşei belgesinin düzenlenerek gönderilmesini arz ederim.